Regisztráció

Hírlevél feliratkozáshoz kérjük, töltse ki az első négy, kötelező mezőt és pipálja ki a lenti két jelölőnégyzetet!

* : kötelezően kitöltendő mezők
Tetszőlegesen választott szám- vagy betűkombináció, minimum 4 karakter hosszú. Minden azonosító egyedi, két ugyanolyan azonosító nem szerepelhet rendszerünkben. Amennyiben már egy más által foglalt azonosítót ad meg, úgy a rendszer hibaüzenettel visszautasítja a regisztrációt. Ilyen esetben kérjük, adjon meg más azonosítót.
Kérjük, valós e-mail címet adjon meg, mivel a továbbiakban minden szolgáltatásunkkal kapcsolatos tevékenységről ezen címre küldjük visszaigazolásainkat és értesítéseinket.
A jelszó minimum 4 karakter hosszú kell, hogy legyen.
A jelszó még egyszer.


Az Ön vezetékneve.
Az Ön keresztneve.
Kérjük, valós telefonszámot adjon meg, mivel a továbbiakban az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatos tevékenységekről ezen a telefonszámon keressük. Kérjük, vezetékes- vagy mobiltelefonszámát előhívószámmal együtt adja meg (Magyarország: +36).
Telepítési cím
Telepítési cím.
Telepítési cím.
Telepítési cím.
Helyrajzi szám
Fűtött alapterület (m2)
Számlázási cím
Az Ön lakhelyének, vagy cége székhelyének irányítószáma.
Az Ön lakhelye, vagy cége székhelye.
Az Ön, vagy cége székhelyének címe.

ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS REKLÁM ÉS EGYÉB MEGKERESÉS KÜLDÉSÉHEZ

Alulírott kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a részemre közvetlenül történő reklámküldéshez előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásom szükséges az irányadó jogszabályok (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (reklámtörvény) 6. §-a és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §-a) alapján.

Reklámnak minősül a reklámtörvény 3. § d) pontja alapján minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Jelen nyilatkozatomban a fentiek tudatában önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (név, vevő (fizető) azonosító, felhasználási hely cím, telefonszám, e-mail cím) az alábbi adatkezelők üzleti kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára a célok megvalósulásához szükséges mértékben- és ideig felhasználják, kereskedelmi jellegű információikat, ajánlataikat, tájékoztatóikat és más hasonló anyagaikat elektronikus úton, levelezés során vagy más módon részemre eljuttassák:

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (Cg. szám: 01-10-048576)
 • ELMŰ Nyrt. (Cg. szám: 01-10-041827)
 • ÉMÁSZ Nyrt. (Cg. szám:05-10-000067)
 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (Cg. szám: 01-09-710432)
 • (együttesen: ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport)

Az adatkezelők tájékoztattak arról, hogy a fenti megkeresések megküldése céljából:

 • az e-mail címemet az alábbi adatfeldolgozóknak:
  • Light Media Bt. (3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 4. II/10.)
  • Storyteller Kft. (1021 Budapest, Versec sor 9.)
  • Adams Creative Kft. (1149 Budapest, Róna u. 65. I/1.)
  • Neo Interactive Kft. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.)
  • Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.)
 • telefonszámomat az alábbi adatfeldolgozóknak:
  • Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.)
  • TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 17-19.)
  • Photel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7100 Szekszárd, Alkotmány utca 17.)

adhatja át.

A megkeresések az elmu-emasz@uzletihirlevel.hu, az elmu-emasz@digitarget.hu, info@hirlevel.elmu.hu, info@hirlevel.enhome.hu és az info@enhome.hu címekről kerülhetnek megküldésre.

Tudomásom van arról, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérhetek, kérhetem adataim helyesbítését, valamint, hogy hozzájáruló nyilatkozatom bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen mind postai úton:

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
 • ELMŰ Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
 • ÉMÁSZ Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)
 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

címeken,

mind elektronikus levél útján:

e-mail címeken, akár az egyes adatkezelők tekintetében is visszavonhatom.

A visszavonó nyilatkozaton a nevemen kívül szükséges feltüntetni valamelyik egyértelmű azonosítómat (pl. Vevő (fizető) azonosító, lakcím) is.

A hozzájárulás visszavonásig érvényes.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogaim megsértése esetén, amennyiben az adatkezelő a jogsértést nem orvosolja, az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap: www.naih.hu), ill. bírósághoz is fordulhat. A per a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport

A hírlevél témákra a mellettük lévő gomb bepipálásával tud feliratkozni. Ha nem pipálja be, akkor Ön nem fog kapni leveleket az adott témából.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni arról, hogy Ön honlapunk (www.enhome.hu) látogatásakor az önkéntes regisztráció során személyes adatait (azaz azon adatokat, melyek személyével kapcsolatba hozhatók) adja meg. Az adatkérés célja az Ön adatokhoz való hozzáférési jogosultságának megállapítása, valamint az Ön által esetlegesen megrendelendő szolgáltatás igénybevételének biztosítása.
Jelen regisztráció kapcsán röviden tájékoztatni szeretnénk a személyes adatkezelésünkről. A személyes adatok kezelésének jogalapja: társaságunk az Ön személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, az Ön hozzájárulásával kezeli. Ön jelen tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatai tájékoztatónkban foglaltak szerinti kezeléshez.
A személyes adatok kezelésének célja: energetikai audit végzése, energetikai és gépészeti rendszerek tervezése, kivitelezése, engedélyeztetése, karbantartása illetve lakáskorszerűsítés végzése, pénzügyi szolgáltatás közvetítése, valamint az ehhez szükséges szerződések megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá követelés érvényesítése, ügyfél elégedettség mérése.
Társaságunk az Ön személyes adatait csak a felsorolt célokból kezeli és törli, ha az adatkezelési cél megszűnt. A személyes adatokat csak a törvényen alapulóan vagy az Ön előzetes hozzájárulása esetén adjuk át harmadik személynek. Nem minősül harmadik személynek az Ön által megrendelt vagy igénybe vett szolgáltatás teljesítésében közreműködő és társaságunkkal jogviszonyban álló természetes vagy jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Jelenleg igénybe vett alvállalkozóink, partnereink: ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.), ERSTE Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.).
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá ellenőrizheti adatai tartalmát, bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, a hozzájárulása alapján nyilvántartható adatok esetében a törlését. Erre vonatkozó kérelmét a 1393 Budapest 62. Pf. 511. címre juttathatja el. Társaságunk az adatkezelés során a rá vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatai betartásával gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges intézkedéseket. Társaságunk nem felelős az internetes szolgáltatás hibájából, hiányosságából esetlegesen bekövetkező használatkiesésből, adatvesztésből vagy jogosulatlan adatszerzésből, visszaélésekből eredő károkért.

Jelen adatvédelmi tájékoztató az enHome kapcsán megkötött szerződés részét képezi további nyilatkozat nélkül.

Társaságunk adatvédelmi felelőse: dr. Papp Miklós
Elérhetősége: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
ELMŰ Nyrt.


Kérjük, fogadja el az adatvédelmi nyilatkozatot!