Adatkezelésről szóló tájékoztatás
Az ELMŰ Nyrt. napelemes rendszerrel kapcsolatos szolgáltatást igénylők, igénybevevők és fizetők adatkezelési tájékoztatója
(a személyes adatok érintettől való gyűjtése esetén alkalmazandó)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).

 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót az ELMŰ Nyrt. („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Az ELMŰ Nyrt. a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő a napelemes rendszerrel kapcsolatos szolgáltatást igénylők, igénybevevők és fizetők adatkezelésének részleteit foglalja magában.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni arról, hogy Ön honlapunk (www.enhome.hu) látogatásakor az önkéntes ajánlatkérés illetve regisztráció során (többek között) személyes adatait (azaz azon adatokat, melyek személyével kapcsolatba hozhatók) adja meg.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A GDPR 4. cikkének 7. pontja és a 26. cikkének rendelkezései alapján a tárgybani adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi Társaság minősül adatkezelőnek:

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

 • székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • cégjegyzékszám: 01-10-041827;
 • adószám: 10768033-2-44;
 • postai cím: 1387 Budapest, Pf.: 43.;
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu.hu
 • honlap cím: elmuemasz.hu, www.enhome.hu,
 • telefonszám: 06-1 238-38-38
 • képviselő neve: Horváth Krisztina, Franz Retzer
 • képviselő elérhetőségei: 06-1-238-1000

a továbbiakban „Adatkezelő”.

 1. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Dénes Sándor

– elérhetősége: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
– telefonszám: +36 1 238 1000
– e-mail cím: sandor.denes@elmu.hu

Amennyiben az Adatvédelmi Tisztviselő személye változik, úgy azt az aktualizált Tájékoztató tartalmazza, ami az alábbi internetes felületen elérhető:
https://elmuemasz.hu/#!/tarsasagunk/szabalyozasi-informaciok/adatvedelmi-tajekoztato

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait az alábbi céllal kezeli:

 • kapcsolattartás ajánlatadás és szerződéskötés céljából,
 • energetikai audit végzése, napelemes-, ill. energetikai és gépészeti rendszerek felmérése, tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, szervízelése és karbantartása illetve lakáskorszerűsítés végzése,
 • pénzügyi ill. pályázati szolgáltatás közvetítése,
 • az egyes tevékenységekhez szükséges szerződések megkötése, tartalmukban meghatározott díjak számlázása, továbbá követelés érvényesítése, ügyfél elégedettség mérése, valamint kapcsolattartás ajánlói programokban való esetleges részvétel ügyében.
# Adatkategória Jogalap
1. Természetes személyes azonosítók szerződéses jogalap / hozzájárulás
2. Mesterséges azonosítók szerződéses jogalap
3. Kapcsolati információk szerződéses jogalap / hozzájárulás
4. Ügyfél fizetési adatok szerződéses jogalap
5. Hozzáférés-szabályozás szerződéses jogalap / hozzájárulás
6. Ingatlan tulajdonos, bérlő szerződéses jogalap
7. Vevői adatok (hálózat) szerződéses jogalap
 1. Az adatkezelés célja, AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS AZ Adatkezelés jogalapjA Gazdálkodó szervezetek esetében

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait („Személyes Adatok”) az alábbi céllal kezeli:

 • nyilvántartás napelemes rendszerrel kapcsolatos szolgáltatást igénylők, igénybevevők és fizetők nem természetes személy üzleti partnerek elérhetőségének biztosítására, kapcsolattartás céljából, az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése. Az adatok elektronikus adatbázisban (szerződéskezelő rendszerben) történő rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.
 # Adatkategória Jogalap
1. Természetes személyes azonosítók szerződéses jogalap
2. Kapcsolati információk szerződéses jogalap
 1. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A Tájékoztató 4. pontjába foglalt táblázat 1.-7. sorában és az 5. pont 1-2. sorában feltüntetett személyes adatok átadhatóak – többek között – az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetve az ügyfélszolgálati tevékenységet végző, valamint IT infrastruktúra üzemeltető és fejlesztő, területi képviselő természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja az érintettek személyes adatait:

6.1. Szerződés megkötése, számlázása, ügyfélszolgálati tevékenység tekintetében:

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B.)
 • Török Trade Kft. (székhely: 1195 Budapest, Magyar László u. 30.)
 • Kalauz Lajos E.V. (székhely: 1202 Budapest, Fiume u. 17.)
 • N-ERG Kft. (székhely: 1136 Budapest Tátra u. 5. A épület)
 • Diószegi Ernő Endre E.V. (székhely: 1118 Budapest, Ortaháza u. 6. fsz. 1.)
 • Bé-Már Bt. (székhely: 6503 Baja Előd u. 1/a.)
 • Takács Attila E.V. (székhely: 4481 Nyírergyháza, Aranykalász sor 64.)
 • Sörös Ádám E.V. (székhely: 9012 Győr, Epres u. 13/4.)
 • Kindli József E.V. (székhely: 5600 Békéscsaba, Szekér sor 5.)
 • Katona Attila E.V. (székhely: 1164 Budapest, Gödölye utca 10.)
 • Printschler Krisztián Gábor E. V. (székhely: 2013 Pomáz, Huszár utca 23 A2/103.)
 • Hutyán Róbert E. V. (székhely: 9081 Győrújbarát, Villabaráth körút 30.)
 • Neco-Invest Kft. (székhely: 7635 Pécs, Abaligeti út 43.)
 • Tamás József E.V. (székhely: 4551 Nyíregyháza, Derűs u. 3.)
 • D2D Team Hungary Kft. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 46.)

6.2. Kézbesítés tekintetében:

 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.).

6.3. Díjfizetések és követelések kezelése, és a forgalmazás kezelése tekintetében:

 •  ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B.);

6.4. Marketing tevékenység tekintetében:

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.).

6.5. A szolgáltatás minőségének javítása érdekében végzett felmérések tekintetében:

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.).

6.6. Közvélemény-kutatási céllal megbízott vállalkozás:

 • Wanadis Kft. (1112 Budaörsi út 153.).

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatfeldolgozói kör változhat, amit a https://elmuemasz.hu/#!/tarsasagunk/szabalyozasi-informaciok/adatvedelmi-tajekoztato elérhetőségen található hatályos Tájékoztató tartalmaz, valamint kérésére értesítjük az Ön személyes adatai kapcsán igénybe vett adatfeldolgozókról.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A papír alapú iratanyagok tárolása elzárt, biztonságos helyen történik. Minden dokumentum mozgatása naplózott, csak az előre feljogosított személyek kérhetnek ki a dokumentumtárból iratokat. A 2012.01.01. után keletkezett, papír alapú dokumentumok elektronikus formában is tárolásra kerülnek a biztonságos megőrzés céljából.

Az elektronikusan tárolt adatokhoz, iratokhoz kizárólag a munkakörük alapján jogosult személyek férnek hozzá munkaköri feladataik teljesítése érdekében (hozzáférési jogosultsági rendszer). A hozzáférési jogosultságok kiadása szabályozott és naplózott módon történik. A kiadott hozzáférések rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerülnek.

Az Adatkezelő a részletes, belső adatbiztonsági intézkedéseket a vonatkozó szabvány (ISO 27001) alapján az ISMS (Információ Biztonság Irányítási Rendszer) működtetéséről szóló szabályzatában dolgozta ki.

 1. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Európai Unión / európai gazdasági térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a 4. ill. 5. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb:

Ajánlatkérés esetén az ajánlatkérés időpontja + 2 évig, illetve

Szerződéskötés esetén

 •  a szerződés hatályba lépése + szerződésben foglalt garanciális időszak időtartamáig
 • a Jogviszonyhoz kapcsolódó követelések érvényesítésének megtörténtéig;
 • a Jogviszonyhoz kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnéséig.

kezeli.

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően technikai okokból kifolyólag legkésőbb 25 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

 1. ÉRINTTETI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Tiltakozáshoz való jog;
 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

10.1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az 

ELMŰ Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

 címen, továbbá az

adatkezeles@elmu-emasz.hu

adatkezeles@elmu.hu

 e-mail címen keresztül.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

10.2. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatják az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

10.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felelős.

10.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben1.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a Személyes Adatokat továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

10.5. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

10.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
– telefonszám: +36 (1) 391-1400 – fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

ELMŰ Nyrt.


[1] 17. cikk (1) bek. szerinti esetek:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.